Polityka prywatności

 1. MIECZ NET przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.miecznet.pl *.miecznet.com.pl *.miecznet.eu *.eset-av.pl *.kaspersky-av.pl *.symantec-av.pl *.gdata-av.pl *.fsecure-av.pl *.programy-av.pl *.deslock.pl *.safetica.com.pl *.unitrends.pl *.barracuda.pl *.stormshield-polska.pl *.fortinet.eu *.acronis-backup.pl *.proget-mdm.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Administratorem danych osobowych jest Miecz Net z siedzibą w 41-250 Czeladź, ul. Mieczyków 14a, REGON 240116981, NIP 6252089468

 3. Inspektor ochrony danych osobowych: MIECZ NET, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

  • Telefon: 32 307 35 45
  • E-mail: rodo@miecznet.pl
 4. MIECZ NET przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Miecz Net zbiera dane osobowe na potrzeby:

  • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
  • świadczenia pomocy technicznej,
  • organizacji wydarzeń i szkoleń,
  • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
  • wysyłki newsletterów.
 5. Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z MIECZ NET (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 6. MIECZ NET informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

  • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
  • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.
 7. Udostępnianie danych

  Zgromadzone dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się w portfolio MIECZ NET, na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO.

 8. Gromadzenie danych

  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 9. Wykorzystywanie danych

  Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Miecz Net. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

 10. Na stronach internetowych firmy Miecz Net udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Miecz Net nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

 11. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Miecz Net nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

 12. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Miecz Net należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

 13. Serwisy internetowe firmy Miecz Net wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

 14. Statystyki Google Analytics - Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.); - Ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) - Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).